Skip to Content

Di chúc

Di chúc là văn bản pháp lý nêu rõ cách bạn muốn phân chia khi bạn qua đời.

Nhiều bạn nghĩ rằng việc làm di chúc có thể đợi đến một lúc nào đó hoặc làm di chúc sẽ dẫn đến những điều không may. Nhưng làm di chúc là cách tốt nhất để đảm bảo rằng những tài sản mà bạn sở hữu được phân chia theo đúng ý nguyện khi bạn qua đời

Sau đây là các trả lời cho những câu hỏi thường gặp về di chúc:

  • Khi mất nếu không có di chúc thì tài sản sẽ được chia như thế nào?

Nếu bạn qua đời mà không có di chúc thì không ai biết được bạn muốn người nào thụ hưởng tài sản. Lúc đó tài sản của bạn sẽ được chia cho người thân hoặc họ hàng theo công thức pháp lý (die intestate) và có thể người thụ hưởng sẽ không theo ý muốn của bạn.

Có khi việc xin thừa kế sẽ trở nên phức tạp hoặc kéo dài vì xảy ra tranh chấp giữa những người trong gia đình và dẫn đến sự hao tổn tài sản mà bạn để lại.  

  • Tôi không có nhiều tài sản có cần làm di chúc không?

Di chúc không chỉ dành cho những người sở hữu tài sản như bất động sản, cổ phiếu hoặc tiền tiết kiệm. Di chúc có thể giúp bạn để lại các hướng dẫn về việc thu xếp hậu sự hoặc việc chăm sóc con nhỏ dưới 18 tuổi.

  • Tôi có cần làm di chúc cho tài sản ở nước ngoài không?

Nếu bạn có tài sản tại Úc và tài sản ở nước ngoài, bạn nên lập di chúc riêng biệt tại từng quốc gia cho tài sản tại quốc gia đó vì thủ tục và luật thừa kế sẽ khác nhau tại từng quốc gia.

  • Tôi làm di chúc cho các con thụ hưởng tài sản mà không cho người phối ngẫu thừa hưởng có được không?

Nếu bạn không cho chồng hoặc vợ mình thừa hưởng tài sản sau khi mình mất, thì họ có quyền đòi phần chia trên tài sản để lại theo điều khoản về gia đình (Family Provision claim). Điều khoàn này cũng có thể được sử dụng cho con cái hoặc những người phụ thuộc nếu họ không được chia phần trong di chúc.  

  • Bất động sản của tôi có được chia theo di chúc không?

Điều này tùy thuộc vào cách sở hữu bất động sản tại Úc của bạn. Nếu bạn sở hữu bất động sản theo dạng đồng sở hữu (joint tenants) thì bất động sản đó sẽ thuộc về người còn sống cuối cùng chứ không được chia theo di chúc. Lấy thí dụ A và B mua nhà và sở hữu nhà theo dạng đồng sở hữu. Nếu A chết trước, nhà đó sẽ thuộc về B, chứ không chia theo di chúc của A.

  • Quỷ hưu trí có được chia theo di chúc không?

Điều này phụ thuộc vào việc bạn có làm chỉ định ràng buộc (binding nomination) với quỷ hưu trí của bạn hay không. Nếu bạn không có chỉ định ràng buộc còn thời hạn, thì quỷ hưu trí có thể chuyển tiền hưu về chung với tài sản để chia theo di chúc.

  • Tôi đã làm di chúc rồi có cần thay đổi di chúc không?

Nếu hoàn cảnh của bạn thay đổi như kết hôn, ly hôn, có thêm con, người ủy thác hoặc thụ hưởng trong di chúc mất thì bạn nên làm lại di chúc mới.

Xin lưu ý rằng việc lập di chúc nên nhờ luật sư tư vấn để giảm thiểu rủi ro tranh chấp hoặc khiếu nại sảy ra sau khi bạn mất.

 

 

 

Related post